Get Adobe Flash player

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

ยุวธรรมทูตแคนาดาช่วยไทย

 

การช่วยเหลือของpmsให้ประเทศไทย

 

สถิติการเยี่ยมชม

05002898
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1943
7035
8978
3572902
135846
170587
5002898
Your IP: 54.226.58.177
2019-01-21 08:41

Merry Christmas & Happy New Year

Merry Christmas & Happy New Year

"เดือนตุลาคม 2019 จะเป็นเดือนพิเศษสำหรับงานแพร่ธรรมสู่ปวงชน (Ad gentes mission)"
วาติกัน
– พระสันตะปาปากับสมณะองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS):
"เดือนตุลาคม 2019 จะเป็นเดือนพิเศษสำหรับงานแพร่ธรรมสู่ปวงชน
(Ad gentes mission)"

      กรุงวาติกัน (Agenzia Fides) – เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสมณะองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ในโอกาสประชุมสามัญประจำปี 2017 ที่กรุงโรม ต่อไปนี้เป็นคำปราศรัยที่ได้มอบให้ผู้ที่เข้าเฝ้า
ท่านพระคาร์ดินัล และพี่น้องชายหญิง


      ข้าพเจ้าขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีในโอกาสการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนี้ และข้าพเจ้าขอขอบคุณพระคาร์ดินัล เฟอร์นันโด ฟีโลนี สำหรับรายงานของท่าน พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอต้อนรับบรรดาผู้บริหาร เลขาธิการ และผู้อำนวยการสมณะองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ทุกท่านที่มีมาอยู่ร่วมกัน ณ ที่นี้

       พวกท่านตระหนักดีถึงความห่วงกังวลของข้าพเจ้าที่มีต่อสมณะองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ที่อาจจะลดตนเองเป็นองค์กรเอกชนที่ทำหน้าที่ระดมเงินและแจกจ่ายเงินในนามของพระสันตะปาปาเพื่อช่วยเหลือพระศาสนจักรที่มีความต้องการ ข้าพเจ้าทราบว่าพวกท่านกำลังหาวิธีการใหม่ๆ ที่เหมาะสมว่า ที่เป็นวิธีการแบบศาสนจักรมากกว่า เพื่อการทำงานบริการด้านธรรมทูตสากลของพระศาสนจักร ขอให้มรณะสักขีผู้ศักดิ์สิทธิ์ คาร์โล ลวันกาและเพื่อนมรณะสักขีจะได้ภาวนาเพื่อพวกท่านอย่างไม่หยุดหย่อน เพื่อบรรดาธรรมทูตของพระองค์

      เพื่อฟื้นฟูความกระตือรือร้นและร้อนรน การทุ่มเททำงานด้วยจิตวิญญาณในงานธรรมทูตของบรรดานักบุญที่นับไม่ถ้วนและธรรมทูตมรณะสักขีมากมาย ข้าพเจ้าขอตอบรับข้อเสนอของสมณะกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน โดยขอประกาศให้มีช่วงเวลาพิเศษเพื่อการภาวนาและการไตร่ตรองถึงเรื่องการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน (Ad gentes) ข้าพเจ้าจะขอให้พระศาสนจักรทั่วโลกอุทิศเดือนตุลาคม 2019 เพื่อจุดมุ่งหมายประการนี้ และสอดคล้องกับการฉลองครบรอบร้อยปีของสมณสาสน์ Maximum Illud สมณลิขิตของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15 ที่ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  1919 เรื่องกิจการธรรมทูตของพระศาสนจักร ซึ่งนับว่าเป็นเอกสารที่สำคัญยิ่งจากอำนาจการสั่งสอนของพระองค์ในเรื่องธรรมทูต พระสันตะปาปาทรงให้เราระลึกถึงความจำเป็นของการมีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะทำหน้าที่ของการเป็นอัครสาวกให้บังเกิดผล ด้วยเหตุนี้ พระองค์ทรงให้ข้อคิดเห็นว่า ยิ่งมีความสนิทสัมพันธ์กับพระคริสต์ที่เข้มแข็งขึ้นมากเท่าไร ยิ่งมีความเชื่อมั่นและความชื่นชมยินดีมากขึ้นเท่าไร ยิ่งทำให้มีความร้อนแรงในการประกาศพระวรสารให้กับทุกคนมากขึ้น ยิ่งทำให้เรามีความรักและความเมตตาให้กับทุกคนมากขึ้น  พี่น้องชายและหญิง ความร้อนรนและความศักดิ์สิทธิ์ เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นที่เพิ่มขึ้นสำหรับพระศาสนจักรและงานธรรมทูต "ขอให้ผู้เทศน์เรื่องพระเจ้า จงเป็นคนของพระเจ้าเถิด" พระสันตะปาปาเบเนติกต์ที่ 15 ทรงประกาศไว้เช่นนี้  (cf. Apostolic Letter Maximum illud, 30 November 1919; AAS XI [1919], 449).

       การฟื้นฟูขึ้นใหม่นี้เรียกร้องการกลับใจเป็นการส่วนตัว เรียกร้องให้ดำเนินชีวิตธรรมทูตอย่างถาวรเพื่อการประกาศพระคริสต์  เรียกร้องการพบปะกับพระองค์และการช่วยผู้อื่นให้มีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวกับพระเจ้า ข้าพเจ้าหวังว่าการให้ความช่วยเหลือทั้งทางวัตถุและทางจิตใจที่ให้กับพระศาสนจักรทั่วโลกนั้นจะทำให้พระศาสนจักรท้องถิ่นต่างๆ วางรากฐานของตนไว้บนพระวรสารและบนคำมั่นสัญญาแห่งศีลล้างบาปทั้งบรรดาสัตบุรุษ ฆราวาส และนักบวช พันธกิจของพระศาสนจักรก็คือ การทำให้ความรักของพระเจ้าได้เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดกับมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลที่มีความต้องการพระเมตตามากที่สุด เดือนพิเศษแห่งการภาวนาและการไตร่ตรองเพื่องานธรรมทูตนี้ ในฐานะที่เป็นการประกาศพระวรสารจะช่วยการฟื้นฟูความเชื่อของพระศาสนจักรเพื่อให้ปัสกาของพระเยซูคริสต์ พระผู้ไถ่แต่เพียงผู้เดียว องค์พระผู้เป็นเจ้าและคู่ชีวิตของพระศาสนจักร จะได้คงอยู่และปฏิบัติพันธกิจอย่างบังเกิดผล

ก       ารจัดเตรียมเพื่อช่วงเวลาพิเศษนี้ การประกาศพระวรสารครั้งแรกนี้จะช่วยเราให้เป็นพระศาสนจักรธรรมทูต ตามคำของพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ในพระสมณสาสน์ Evangelii nuntiandi ซึ่งเป็นกฎบัตรใหญ่ของความพยายามในงานธรรมทูตหลังสังคยนา พระสันตะปาปาโมนตีนีได้เขียนไว้ว่า "พระศาสนจักรเป็นผู้ประกาศพระวรสารคนหนึ่ง แต่พระศาสนจักรเริ่มโดยการประกาศตนเองก่อน พระศาสนจักรเป็นชุมชนของผู้เชื่อศรัทธา ชุมชนแห่งความหวังที่ดำเนินชีวิตและสื่อสารความหวังนี้แก่ผู้อื่น  ชุมชนแห่งความรักฉันพี่น้อง และพระศาสนจักรจำเป็นที่จะต้องรับฟังอย่างไม่สิ้นสุดถึงสิ่งที่พระศาสนจักรเองต้องเชื่อ ฟังเหตุผลเพื่อความหวัง ฟังกฎบัญญัติใหม่แห่งความรัก พระศาสนจักรเป็นประชากรของพระเจ้าที่จุ่มลึกอยู่ในโลก และบ่อยครั้งมักจะถูกประจญโดยรูปเคารพต่างๆ และพระศาสนจักรเองจำเป็นต้องรับฟังการประกาศของพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า (เทียบ กิจการฯ 2:11; 1 ปต 2: 9) ซึ่งทำให้พระศาสนจังกรกลับใจมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า พระศาสนจักรยังคงต้องการได้รับการเรียกให้มาร่วมชุมนุมกันด้วยความสดชื่นยินดีและด้วยความสมัครสมานสามัคคี โดยสรุป หมายความว่าพระศาสนจักรมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการประกาศอย่างต่อเนื่อง ถ้าพระศาสนจักรปรารถนาที่จะคงความสดชื่น เข้มแข็งและหนักแน่นคงทนเพื่อที่จะประกาศข่าวดีของพระเจ้า (ข้อ 15)
ด้วยจิตตารมณ์จากคำสอนของพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 เป็นความปรารถนาของข้าพเจ้าที่จะให้การฉลองครบรอบร้อยปีของสมณสาสน์ Maximum illud ในเดือนตุลาคม 2019 เป็นช่วงเวลาพิเศษเพื่อการภาวนา ประจักษ์พยานชีวิตของบรรดานักบุญและมรณะสักขีธรรมทูต การไตร่ตรองพระคัมภีร์และเทววิทยา การเรียนคำสอนและการแสดงความรักด้วยงานธรรมทูต ให้สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการประกาศข่าวดี ก่อนอื่นและสำคัญที่สุด พระศาสนจักร เพื่อที่จะได้ค้นพบความสดชื่นและความร้อนรนของความรักแรกขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงยอมรับการถูกตรึงบนไม้กางเขนและทรงกลับคืนชีพ พระศาสนจักรจะต้องประกาศข่าวดีให้แก่โลกด้วยความน่าเชื่อถือและด้วยการประกาศข่าวดีอย่างมีประสิทธิภาพ

      ข้าพเจ้าขออวยพรท่านทุกคนในวันก่อนการฉลองพระจิตเจ้านี้ ข้าพเจ้าวอนขอพระแม่มารีย์ พระราชินีแห่งบรรดาอัครสาวกและพระมารดาของพระศาสนจักร จงดลใจท่านด้วยชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานแห่งความเชื่อของพระแม่และด้วยหลักประกันจากคำเสนอวิงวอนของพระแม่ ขออัครสาวกเปโตรและเปาโล มรณะสักขีผู้ศักดิ์สิทธิ์ คาร์โล ลวานกา และเพื่อนมรณะสักขี บุญราศีเปาโล มานนา จะได้ภาวนาวอนขอต่อพระเจ้าเพื่อท่านอย่างไม่หยุดหย่อน ธรรมทูตของพระองค์ (Agenzia Fides 3/6/2017)

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี