Get Adobe Flash player

Extraordinary Missionary Month October 2019 : เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ตุลาคม 2019

ชุมนุมคนแพร่ธรรม 17 สิงหาคม 2017 ณ วิทยาลัยแสงธรรม

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

06612862
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
4965
3436
8401
119057
6612862
Your IP: 34.237.76.91
2019-09-16 21:06

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

วันแพร่ธรรมสากลในเขตวัดแจ้ห่ม สังฆมณฑลเชียงใหม่ วันแพร่ธรรมสากลในเขตวัดแจ้ห่ม  สังฆมณฑลเชียงใหม่
          เดือนตุลาคม 2012 ในเขตวัดแจ้ห่มมีการเปิดเดือนแห่งสายประคำ  โดยเน้นการแพร่ธรรมสากลและมีการเตรียมสายประคำธรรมฑูตเส้นใหญ่  หนึ่งเส้น  กับกลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านไร่  เพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนใจตลอดเดือนตุลาคม  เป็นเดือนแห่งสายประคำและการแพร่ธรรม และในวันแพร่ธรรมสากล  วันที่  21  ตุลาคม  มีการจัดกิจกรรมกับกลุ่มยุวธรรมทูต    ประกอบด้วย  เด็กและเยาวชนที่มาจาก  6  หมู่บ้าน  ได้แก่   บ้านไร่กลาง  บ้านใหม่พัฒนา  บ้านดอนแก้ว  บ้านบนทุ่ง  บ้านแจ้ซ้อน  และบ้านห้วยโมง  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
     - เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเกิดการตระหนักและเห็นความสำคัญถึงการเป็นส่วนหนึ่งในพระศาสนาจักรสากล
     - เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความสำคัญของวันแพร่ธรรมสากลและได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานแพร่ธรรม  
     - เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน  รู้จักการสวดภาวนา  การอดออมและเสียสละ เพื่อเป็นการสนับสนุนงานแพร่ธรรมสากล
         เยาวธรรมทูตได้มีการเตรียมงานล่วงหน้า  3  วัน  ร่วมกับซิสเตอร์เอลิซาเบ็ธ  และในวันที่ 21  ได้นำกลุ่มยุวธรรมทูต ร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
สวดภาวนาและ ต่อจิ๊กซอร์ รูปโลก  แบ่งกลุ่มเด็กเป็น 5 กลุ่ม แยกไปทำกิจกรรมตามกลุ่มดังนี้  
  กลุ่มที่ 1  ศึกษาประวัตินักบุญฟรังซิสเซเวียร์
  กลุ่มที่ 2  ศึกษาประวัตินักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู
  กลุ่มที่ 3  ศึกษาประวัติยุวธรรมทูต
  กลุ่มที่ 4  ศึกษาวัตถุประสงค์ของยุวธรรมทูต
  กลุ่มที่ 5  ศึกษาข้อปฏิบัติของยุวธรรมทูต
              จากนั้น ทุกคน รวมกลุ่มใหญ่   แต่ละกลุ่มแสดงละครตามเนื้อหาที่ได้ศึกษาในกลุ่ม และจบโดยการสวดสายประคำธรรมทูตปล่อยสายประคำลูกโป่งสู่ท้องฟ้า
              ในช่วงบ่ายเด็ก/เยาวชนและซิสเตอร์  มีความยินดีที่พระคุณเจ้าวีระอาภรณ์รัตน์  ได้มาพบปะและให้กำลังใจแก่ยุวธรรมฑูต  ซึ่งในโอกาสนี้กลุ่มยุวธรรมทูตจากทุกหมู่บ้าน  ได้ร่วมกันถวายกระปุกออมสิน  ที่อดออมเงินตลอดเวลา  1  ปี  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยงานแพร่ธรรมสากล  

              ช่วงเย็นมีกลุ่มคริสต์ชนแจ้ซ้อนร่วมกันสวดภาวนาสายประคำธรรมทูต  ประกอบด้วย  สไลด์ (Power point) เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ในห้าทวีป เพื่อจะได้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมใจกันสวดภาวนาสำหรับพี่น้องทั่วโลกและงานแพร่ธรรม


คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี