Get Adobe Flash player

Extraordinary Missionary Month October 2019 : เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน ตุลาคม 2019

ชุมนุมคนแพร่ธรรม 17 สิงหาคม 2017 ณ วิทยาลัยแสงธรรม

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

06613480
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
5583
3436
9019
119675
6613480
Your IP: 34.237.76.91
2019-09-16 21:36

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

“เพื่อนช่วยเพื่อน  พาเพื่อนมารู้จักพระเยซูเจ้า”
การอบรมกิจกรรมยุวธรรมทูต

“เพื่อนช่วยเพื่อน  พาเพื่อนมารู้จักพระเยซูเจ้า”
 วันที่ 23-24 มกราคม 2016
ณ  บ้านแห่งความหวัง เขตวัดนักบุญเทเรซา จ.น่าน

หลักการและเหตุผล
สมณองค์กรยุวธรรมทูต สนับสนุนและส่งเสริมการแพร่ธรรมระหว่างเด็กๆด้วยการปลุกจิตสำนึกเด็กๆให้อุทิศตนเพื่อพระเยซูเจ้าในการประกาศข่าวดีไปยังเพื่อนๆของเขา โดยการภาวนาออกไปพบปะผู้อื่นและแบ่งปันความรักให้กับเด็กทั่วโลก


การประกาศข่าวดีเป็นงานสำคัญมากในชีวิตของเราคริสตชนเพราะ เป็นงานที่ได้รับพระบัญชาจากพระเยซูเจ้าโดยตรง “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดาพระบุตรและพระจิต จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อที่เราให้แก่ท่าน แล้วจงรู้ไว้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ” (มธ 28:19-20)
“การประกาศข่าวดีจะไม่สมมบูรณ์แบบถ้าปราศจากการมีส่วมร่วมของเด็กๆ ที่พระเยซูเจ้าทรงโปรดปราน
(สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2)


วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างพื้นฐานในความรู้เรื่ององค์กรยุวธรรมทูต
2.เพื่อให้เกิดความรักและความสามัคคี สร้างความสนิทสัมพันธ์กันระหว่างเพื่อนที่อยู่ในหมู่ต่างๆ
กลุ่มเป้าหมาย  ( เด็กและเยาวชน ที่นับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก และผู้ที่ต่างความเชื่อ)
1.เด็กประถมศึกษา ระดับ 3-6   จำนวน  42  คน
2.เด็กมัธยมศึกษา ระดับ 1-3     จำนวน 11 คน
3.เยาวชนระดับมัธยมปลาย เป็นผู้นำ  จำนวน 9 คน
 รวมทั้งสิ้น จำนวน 62 คน

เนื้อหาการอบรม
1. ประวัติความเป็นมา
2. จุดประสงค์ของยุวธรรมทูต
3. ข้อปฏิบัติของยุวธรรมทูต
4. องค์อุปถัมภ์มิสซังสากลนักบุญฟรังซิส เซเวียร์
5. องค์อุปถัมภ์มิสซังสากลนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    ซิสเตอร์แบทตี้ และซิสเตอร์เทเรซา  (คณะซาเวเรียน)

การดำเนินกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2016
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 21.30 น.   (เยาวชนที่จะฝึกเป็นผู้นำ)


กิจกรรมเตรียมผู้นำ
1.ประชุมแนะนำกิจกรรม/ วางแผนงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.ผู้นำช่วยกันจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอบรม
3.จัดอบรมผู้นำตามเนื้อหา
-แบ่งกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ตามหัวข้อเรื่อง แล้วไปศึกษาในกลุ่ม โดยมีซิสเตอร์และครูพี่เลี้ยงที่ช่วยให้การอบรมในกลุ่มย่อยนั้น
-นำเสนองานหรือการแสดงตามเนื้อหาที่ตนเองได้ศึกษาในกลุ่มใหญ่
-สรุป/ซักถาม
 วันอาทิตย์ที่ 24  มกราคม 2016 
ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.

 (นำกิจกรรมโดยพี่ ๆ ผู้นำ  และซิสเตอร์ แบทตี้,ซิสเตอร์เทเรซา,ครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ช่วย)
-กิจกรรมสันทนาการ  เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความสัมพันธ์
-การสวดภาวนาก่อนเริ่มการอบรม เพื่อขอพระเป็นเจ้าประทานพระพรให้ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้รับประโยชน์ และเข้าใจถึงพันธกิจของยุวธรรมทูตในการประกาศข่าวดีไปทั่วโลก
-แบ่งกลุ่มเด็กๆ ตามสีทั้ง 5 ทวีป ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันไปหาแผ่นจิกซอ ตามแผนที่  แล้วนำมาประกอบด้วยกันในกลุ่มใหญ่ ให้เป็นรูปโลก
-อธิบายความหมายของยุวธรรมทูต โดยตัวแทนของน้องๆที่หมู่บ้านห้วยระพี
-อธิบายความหมายของรูปโลกที่เด็กๆ ช่วยกันหาภาพมาประกอบกัน และสีทั้ง 5 ทวีป
-แบ่งเด็กเป็นกลุ่มย่อย  5 สีตามทวี  แล้วให้แต่ละกลุ่มไปศึกษาเนื้อหาตามหัวข้อเรื่องที่ได้รับ โดยมีผู้นำเป็นผู้ช่วยน้องๆ
กลุ่มที่ 1 ประวัติยุวธรรมทูต            
กลุ่มที่ 2 จุดประสงค์ของยุวธรรมทูต
กลุ่มที่ 3 ข้อปฏิบัติของยุวธรรมทูต
กลุ่มที่ 4 ประวัตินักบุญฟรังซิส เซเวียร์
กลุ่มที่ 5 ประวัตินักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู
-นำเสนองานหรือการแสดงตามเนื้อหาที่ตนเองได้ศึกษาในกลุ่มใหญ่
-สรุป/ซักถาม /สวดภาวนาปิดการอบรม
-กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่  สนามบินน่าน  เพื่อมีประประสบการณ์ที่จะเดินทางไปประกาศข่าวดีทั่วโลก
   
สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
    ในการจัดกิจกรรมอบรมยุวธรรมทูต “เพื่อนช่วยเพื่อน  พาเพื่อนมารู้จักพระเยซูเจ้า” ครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจกันหลายคน ทั้งผู้ปกครอง ผู้ใหญ่บ้านที่มาส่งและรับเด็กๆ  เยาวชนที่มาช่วยเป็นผู้นำ และเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรม ทุกคนมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมาก มีความสนใจ และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นอย่างดี ซึ่งเราได้เห็นโดยผ่านจากการที่เด็กๆได้ปฏิบัติ  การช่วยเหลือเพื่อนที่เป็นเด็กพิเศษ น้องๆ
การทำงานเป็นทีม ด้วยความรัก และรอยยิ้มของเด็กๆ ขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้าองค์ความรักที่ประทานพรให้กิจกรรมนี้สำเร็จไปด้วยดี

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี